Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Хоменко Світлана Олегівна

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

29 квітня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Дороти Ганни Миколаївни на тему «Прояв господарсько цінних ознак у селекційних зразків та їх застосування при створенні сортів льону-довгунцю в Західному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Волощук Олександра Петрівна, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Доронін Володимир Аркадійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Кочмарський Валентин Сергійович, Миронівський інститут пшениці іменіВ.М.Ремесла НААН України, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП імені В.М.Ремесла НААН України»

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області

Автореферат Дороти Ганни Миколаївни.pdf

Дисертація Дороти Ганни Миколаївни.pdf

Відгук офіційного опонента Дороніна Володимира Аркадійовича.pdf

Відгук офіційного опонента Кочмарського Валентина Сергійовича.pdf